19). Med vilka människor man bör umgås

Först som sist kan man säga, att de människor vars sällskap man söker, böra ha intressen som sammanfalla med ens egna.

Detta är huvudsaken.

Det finns emellertid även andra människor , man bör söka umgås med och det är sådana, som man har något att lära av och som man kan få nytta och fördelar av.

Det är visserligen icke vackert att vara beräknande, men det är ju i grund och botten icke heller meningen. Att vilja lära något är ju icke förkastligt.

(…) Meningen är ju den, att man söker bli bekant med personer, som sedan kunna föra en in i sådana kretsar, där man slutligen skall lyckas att göra sig gällande på ett eller annat sätt. Härvidalag spelar sällskapslivet en oerhört stor roll, särskilt i våra dagar, då det gäller att på alla både möjliga och omöjliga vägar komma någonstans.

Ur: Sällskapsliv och Umgängeskonst. Bästa vägledning i hur man bör skicka sig och uppträda i sällskapslivet. 1924.